.

Lub kliknij: kontakt@wodainiebo.pl

Polityka prywatności

1. Czym jest Polityka prywatności?

Dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. Stosujemy odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Połączenie z naszą stroną jest szyfrowane, zaś strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL (zielona kłódka przy pasku adresu), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

1.1. Kto jest administratorem sklepu internetowego wodainiebo.pl?

Administratorem sklepu internetowego wodainiebo.pl jest WODA I NIEBO Monika Łaskawska-Wolszczak, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 6 lok. 56, 01-892 Warszawa.

2. Pliki cookies

Nasz sklep internetowy stosuje mechanizm tzw. cookies, tj. wysyła i zapisuje na dysku Twojego urządzenia (np. komputera, tabletu, smartfona) małe pliki tekstowe z pewnymi informacjami na temat tego, jak korzystasz z naszego sklepu. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach sklepu. Używamy cookies, aby ułatwić Ci korzystanie ze sklepu, do zbierania anonimowych statystyk oraz usprawniania funkcjonowania sklepu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych również mogą zapisywać swoje pliki cookies na Twoim komputerze. Możesz usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli usuniesz lub zmienisz ustawienia plików cookies, nie będziesz mógł korzystać niektórych funkcjonalności dostępnych w sklepie.

3. Dane osobowe

3.1. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

3.2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: WODA I NIEBO Monika Łaskawska-Wolszczak, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 6 lok. 56, 01-892 Warszawa.

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

 • mailowo: kontakt@wodainiebo.pl
 • telefonicznie: 663 21 85 26
 • za pomocą poczty tradycyjnej: ul. Zbigniewa Romaszewskiego 6 lok. 56, 01-892 Warszawa

3.3. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci różne produkty. W tym celu przetwarzamy różne dane osobowe w oparciu o różne podstawy prawne.

3.3.1. Zawarcie i wykonanie umowy

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostawy, adres do umieszczenia na fakturze, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną.
Cel przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, której będziesz/jesteś stroną.
Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy.

3.3.2. Opinia o produkcie

Dane osobowe: imię, nazwisko.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Cel przetwarzania: publikacja Twojej opinii o produkcie w naszym sklepie internetowym wodainiebo.pl.
Czas przetwarzania danych: do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

3.3.3. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
Cel przetwarzania: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania.
Czas przechowywania danych: do upływu 1 roku od dnia zgłoszenia skargi lub wniosku albo otrzymania przez nas zapytania od Ciebie.

3.3.4. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostawy, adres do umieszczenia na fakturze, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
Cel przetwarzania: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
Czas przechowywania danych: przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3.3.5. Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do umieszczenia na fakturze, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej.
Podstawa prawna: Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
Cel przetwarzania: wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia.

3.3.6. Marketing bezpośredni produktów własnych

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostawy, adres do umieszczenia na fakturze, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej.
Podstawa prawna: art. 22 RODO.
Cel przetwarzania: marketing bezpośredni produktów własnych.
Czas przechowywania danych: do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

3.4. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera, zawarcia umowy sprzedaży).

3.5. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być udostępniane przez nas:

 • dostawcom systemów informatycznych,
 • dostawcom usług IT,
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne,
 • operatorom pocztowym i kurierom,
 • operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności,
 • uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

3.6. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku poinformujemy Cię w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Ci przyczyny opóźnienia.

3.6.1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

3.6.2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych.

3.6.3. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie w którym przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

3.6.4. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń,
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

3.6.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią,
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

3.6.6. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz, aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie, wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

3.7. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

3.8. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl